Идейные источники философско – теологической мысли протестантизма во Вьетнаме

Идейные источники философско – теологической мысли протестантизма во Вьетнаме

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Идейные источники философско – теологической мысли протестантизма во Вьетнаме
Социум и Власть [Society and Power].
2018.
№ 2 (70).
С. 89-96.
Tác giả: Mai K Đa


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com