Проблема диалога протестантизма с верованием культа предков во Вьетнаме

Проблема диалога протестантизма с верованием культа предков во Вьетнаме

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »

Проблема диалога протестантизма с верованием культа предков во Вьетнаме
Studia Humanitatis. Институт современных гуманитарных исследований. 
2020. 
№ 1. 
ISSN 2308-8079.
Tác giả: Mai K ĐaWebsite: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com