Basic contents of the Buddhist philosophy  of  human  life

Basic contents of the Buddhist philosophy of human life

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »


Dang Thi Lan, Nguyen Thi Le Thu. 

Basic contents of the Buddhist philosophy of human life
Bulletin of science and education. 
2020. 
№ 7 (85). 
Part 1. 
Pp. 45-51. 
ISSN 2312-8089. 
DOI: 10.24411/2312-8089-2020-10701.


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com