Basic contents of the Buddhist philosophy of human life


Dang Thi Lan, Nguyen Thi Le Thu. 

Basic contents of the Buddhist philosophy of human life
Bulletin of science and education. 
2020. 
№ 7 (85). 
Part 1. 
Pp. 45-51. 
ISSN 2312-8089. 
DOI: 10.24411/2312-8089-2020-10701.

---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top