Basic contents of the Buddhist philosophy  of  human  life

Basic contents of the Buddhist philosophy of human life

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »


Dang Thi Lan, Nguyen Thi Le Thu. 

Basic contents of the Buddhist philosophy of human life
Bulletin of science and education. 
2020. 
№ 7 (85). 
Part 1. 
Pp. 45-51. 
ISSN 2312-8089. 
DOI: 10.24411/2312-8089-2020-10701.


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com