Bản chất văn hóa của tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh

Bản chất văn hóa của tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »


Bản chất văn hóa của tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh
Tạp chí Triết học số 12/2015.
Tác giả: Lương Thùy Liên
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com