Bản chất văn hóa của tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh

Bản chất văn hóa của tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »


Bản chất văn hóa của tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh
Tạp chí Triết học số 12/2015.
Tác giả: Lương Thùy Liên
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com