Bản chất giai cấp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bản chất giai cấp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »


Bản chất giai cấp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Nhà nước pháp quyền: một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2012.
Tác giả: Lương Thùy Liên
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com