Bản chất giai cấp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Bản chất giai cấp của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Nhà nước pháp quyền: một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2012.
Tác giả: Lương Thùy LiênBelow Post Ad