Ảnh hưởng của triết học cổ điển đức đối với việc giải quyết vấn đề hiệp nhất các giáo hội kitô trong triết học tôn giáo của Vladimir Solovyov

Ảnh hưởng của triết học cổ điển đức đối với việc giải quyết vấn đề hiệp nhất các giáo hội kitô trong triết học tôn giáo của Vladimir Solovyov

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »


Ảnh hưởng của triết học cổ điển đức đối với việc giải quyết vấn đề hiệp nhất các giáo hội kitô trong triết học tôn giáo của Vladimir Solovyov
Hội thảo khoa học Quốc tế “Nghiên cứu và giảng dạy tư tưởng Đức ở các trường Đại học”, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 11/2015.
Tác giả: Mai K Đa
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com