Nhập môn triết học Mác - Lênin. Slide bài giảng triết học Mác - Lênin 2021

 

Slide bài giảng triết học Mác - Lênin

Bài nhập môn

Nguồn gốc, khái niệm triết học

Vấn đề cơ bản của triết học

Tác giả: Mai K Đa, USSH VNU

Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Below Post Ad