Nhập môn triết học Mác - Lênin. Slide bài giảng triết học Mác - Lênin 2021

Nhập môn triết học Mác - Lênin. Slide bài giảng triết học Mác - Lênin 2021

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 

Slide bài giảng triết học Mác - Lênin

Bài nhập môn

Nguồn gốc, khái niệm triết học

Vấn đề cơ bản của triết học

Tác giả: Mai K Đa, USSH VNU

Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com